INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2017/2018

zgodnie z:

• ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943z późn. zm.)

• oraz uchwałą nr XXVIII/277/17 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 10lipca 2017r. roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

wnioski o stypendium szkolne można składać w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 1

od 1 września w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 roku.

Wnioski można pobrać: w Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie, placówkach oświatowych na terenie Gminy Krasocinlubze strony internetowej www.krasocin.eobip.pl

 Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – doczasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom

i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonymumysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązkuszkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językówobcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 rokużycia.

Charakter pomocy materialnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) jest udzielanauczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonania barierdostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętnościwypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzinajest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium, o którymmowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z2016 r., poz. 930 ze zm.) tj. 514 zł

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające wfaktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Krasocin.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2. pełnoletniego ucznia,

3. dyrektora szkoły,

4. z urzędu

Pouczenie:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznajestypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendiumszkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiąpodstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu wtrybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy osystemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

4. Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego „kto składając zeznanie mające służyć za dowód wpostępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdęlub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacjiodpowiednio do sytuacji ucznia):

1. Wniosku złożonego w ustawowym terminie (od 1 września do 15 września).

2. Dokumenty potwierdzające dochody netto (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj:

-z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny,

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie,

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego,

- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie,

- oświadczenie rodziców potwierdzające wysokość dochodów uzyskanychz prac dorywczych,

3.Decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanychświadczeniach ( zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny,dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych ( jednorazowego

pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów oraz świadczenia 500+) wypłacanych przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4.Oświadczenie o wysokości posiadanych hektarów przeliczeniowych (odliczyć należ składkę ubezpieczeniową za miesiąc sierpień).

5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornikao nieściągalności alimentów lub decyzja GOPS – fundusz alimentacyjny.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ

O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych wmiesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawieniainformacji o dochodach uzyskanych w 2016 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisówo zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przezwnioskodawcę na oświadczeniu.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód

z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniuw Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi oddochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,

określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

• różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc

złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy

od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od

początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc - wysokość miesięcznego

obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na

ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia

wniosku,

• jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżelinie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalnościgospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnikprowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się woparciu o oświadczenie tej osoby;

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowymod niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmujesię zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułuprowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje siękwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lubrozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiejproporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczejwynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzeniadziałalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osóbfizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzęduskarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożeniawniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającegoinformacje o wysokości:

• przychodu,

• kosztów uzyskania przychodu,

• różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

• dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadku gdy podatnik łączyprzychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólniez małżonkiem,

• odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

• należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

• odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniempozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzeniadziałalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym odniektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczeniawydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formieopodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO

na rok szkolny 2017/2018

zgodnie z:

• ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943z późn.zm.)

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆW TERMINIE DWÓCH MIESIĘCY OD DATY WYSTĄPIENIA ZDARZENIALOSOWEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód rodziny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego, jeśli uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznany jest w formie:

1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

• klęski żywiołowej,

• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),

• innych, szczególnych okoliczności.

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

• Piotr Borkowski

tel. 41 39 17 317 wew. 131, pokój nr 11 budynek Urzędu Gminy w Krasocinie w godzinach

od poniedziałek 7.00 - 17.00

wtorek-czwartek 7.00 - 15.00

piątek 7.00 – 13.00

Załączniki

  • Wniosek stypendialny
  • Oświadczenia
Plik do pobrania
Download this file (WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE.doc)WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE.doc125 kB